ALGEMENE VOORWAARDEN Montfides Investment Consultants.

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Montfides Investment Consultants, gevestigd te Den Haag aan de Eerste Sweelinckstraat 70 hierna te noemen: "Montfides", en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Montfides en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor Montfides werkzaam zijn.

De wederpartij van Montfides is degene aan wie Montfides enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de "opdrachtgever".


Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Montfides Investment Consultants is een geregistreerde handelsnaam van Dutch Wealth Services B.V.. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Montfides gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Montfides gesloten overeenkomsten waarbij Montfides zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst, zijn niet van toepassing, tenzij deze door Montfides zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Montfides slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Montfides en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.


Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.
2.1. Offertes en tarieven van Montfides zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.2. Aan Montfides verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Montfides, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.3. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Montfides een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Montfides is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4. In het geval opdrachtgever per emailbericht enige aanvraag en correspondentie heeft gedaan en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Montfides heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Montfides wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) Montfides heeft bereikt.

2.5. Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Montfides aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Montfides gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Montfides het tegendeel blijkt.


Artikel 3: Inschakeling derden
3.1 Het is Montfides toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Montfides zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Montfides is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 
Artikel 4: Honorarium en betaling
4.1 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Montfides wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever al dan niet door een vermogensbeheerder in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.

4.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Montfides is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Montfides beïnvloeden.

4.3  Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 21 dagen na de factuurdatum op de door Montfides voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

4.4  Verrekening door de opdrachtgever van de door Montfides gefactureerde bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Montfides uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

4.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Montfides te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief. 

4.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.7 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Montfides aanleiding geeft, is Montfides bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.


Artikel 5: Termijnen
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Montfides opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.


Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever
6.1. De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Montfides die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Montfides zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Montfides bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2. De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Montfides verschafte informatie. Opdrachtgever is gehouden wijzigingen in bedoelde informatie direct aan Montfides door te geven.


Artikel 7: Aansprakelijkheid van Montfides
 7.1 De aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Montfides  alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Montfides bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot maximaal € 25.000.

7.2 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.3 Montfides is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.4 Montfides is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Montfides gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Montfides kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7.5 Montfides is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Montfides verzonden (email)berichten Montfides niet hebben bereikt.

7.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Montfides voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.7 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Montfides indien Montfides zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.


Artikel 8: Overmacht
8.1. Montfides is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Montfides redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Montfides ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

8.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Montfides geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Montfides kan worden gevergd.


Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens
9.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

9.2 Door de opdrachtgever aan Montfides verstrekte persoonsgegevens zullen door Montfides niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Montfides op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoongegevens in enige mailinglist e.d. van Montfides, zal Montfides de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.


Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Montfides is het Nederlandse recht van toepassing.


Artikel 11: Verval van recht
11.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Montfides in verband met door Montfides verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.