ALGEMEEN
De internetsite www.montfides.nl wordt beheerd door Montfides Investment Consultants gevestigd te 's-Gravenhage (hierna: Montfides). Door het bekijken en het gebruiken van de informatie op (delen van) deze internetsite (hierna: de site), verklaart u zich akkoord met al onze voorwaarden.

INTERNETSITE
Ondanks de zorgvuldigheid die Montfides in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site, gebruik makend van betrouwbaar geachte bronnen, kan Montfides niet instaan voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van enige vorm van advies. Indien u zonder verificatie of nader advies (van beleggingsadviseurs) van de op deze site geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Montfides beheert en onderhoudt deze site vanuit Nederland. Wij kunnen niet garanderen dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.
Montfides kan niet garanderen dat de site foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze site op zodanige wijze dat dit gebruik

(i) het gebruik door andere bezoekers stoort,
(ii) het functioneren van deze site in gevaar kan brengen, of
(iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aanstasten
is niet toegestaan

AUTEURSRECHTEN
Montfides, inclusief mogelijke derden-rechthebbenden, behoudt alle rechten met betrekking tot op de site gepresenteerde informatie (waaronder artikelen, teksten, grafisch materiaal en logo's). Uitgezonderd het downloaden en/of printen van de geboden informatie voor persoonlijk gebruik, is het gebruikers van de site niet toegestaan om de inhoud van de site te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Montfides.


Elektronische koppelingen ('hyperlinks') naar deze site zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MONTFIDES .

AANSPRAKELIJKHEID 
Montfides aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanszien van de site. Aansprakelijkheid wordt onder andere uitgesloten voor

(i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze site
(ii) de informatie die op of via deze site ter beschikking wordt gesteld
(iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de site of per e-mail wordt gezonden
(iv) het verlies van data door het gebruik van de site
(v) het downloaden en/of gebruiken van software die via de site beschikbaar wordt gesteld, of
(vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
De uitsluiting van deze aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (ex)medewerkers van Montfides.

TOEPASSELIJK RECHT
Deze site en alle daarop gepubliceerde informatie, inclusief deze disclaimer, zijn bestemd voor het in Nederland gevestigde publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Rechtbank te 's-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze site en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

WIJZIGINGEN
Montfides behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aanskondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.